Kadry

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

 

Gromadzimy i kompletujemy informacje:

 • z akt osobowych pracowników,
 • z list wynagrodzeń,
 • z innych dokumentów pracowniczych potwierdzających wypłaty wynagrodzeń, zobowiązania podatkowe i z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i funduszu socjalnego.

 

 

Ponad to:

 • Sporządzamy listy płac z naliczonymi obciążeniami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczaniu składek ubezpieczenia społecznego na wydzielone fundusze,
 • rozliczamy pracowników z wykorzystania przysługujących im urlopów, zwolnień lekarskich i innych świadczeń przewidzianych prawem,
 • kontrolujemy przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przekazujemy wymagane deklaracje, sprawozdania i informacje do Urzędu Skarbowego,
 • przesyłamy elektroniczne dane klienta do ZUS,
 • przekazujemy naszym klientom zlecenia płatnicze oraz informacje dotyczące wysokości kwot należnych z tytułu podatku od wynagrodzeń i składek w terminach przewidzianych stosownymi przepisami,
 • sporządzamy roczne informacje o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT - 40),
 • sporządzamy informacje o osiągniętych zarobkach dla pracowników w celu przyznania emerytury lub renty, w tym ustalenie kapitału początkowego z funduszu ubezpieczeniowego pracownika, przygotowanie wniosków o ustalenie kapitału początkowego (RP-7, RP-6, KP-1),
 • sporządzamy deklaracje zgłoszeniowe, aktualizacyjne i rozliczeniowe oraz raporty dla ZUS,
 • uaktualniamy bazy danych dla potrzeb ZUS dotyczące pracodawcy, pracowników oraz naliczonych i odprowadzonych składek ubezpieczenia społecznego,
 • sporządzamy informacje oraz sprawozdania dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego, w szczególności: Z-01, Z-03, Z-06, Z-10, Z-12, Z-KW,
 • na bieżąco aktualizujemy dokumenty uprawniające osoby zatrudnione do pracy, np.: zaświadczenia lekarskie i inne, wymagane przepisami BHP.
 • uaktualniamy bazy danych dla potrzeb ZUS dotyczące pracodawcy, pracowników oraz naliczonych i odprowadzonych składek ubezpieczenia społecznego,
 • sporządzamy informacje oraz sprawozdania dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego, w szczególności: Z-01, Z-03, Z-06, Z-10, Z-12, Z-KW,
 • na bieżąco aktualizujemy dokumenty uprawniające osoby zatrudnione do pracy, np.: zaświadczenia lekarskie i inne, wymagane przepisami BHP.